Có 1 kết quả:

yú qī

1/1

yú qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be overdue
(2) to fail to meet a deadline
(3) to be behind in doing sth