Có 1 kết quả:

yú yuè jié

1/1

yú yuè jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Passover (Jewish holiday)