Có 1 kết quả:

dùn rù kōng mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take refuge in religious life

Một số bài thơ có sử dụng