Có 1 kết quả:

suì yuàn

1/1

suì yuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have one's wish fulfilled