Có 1 kết quả:

suì yuàn

1/1

suì yuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to have one's wish fulfilled

Một số bài thơ có sử dụng