Có 1 kết quả:

yù huǒ

1/1

yù huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to catch fire
(2) to ignite