Có 1 kết quả:

yù xí

1/1

yù xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to suffer attack
(2) to be ambushed