Có 1 kết quả:

yù xiǎn

1/1

yù xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get into difficulties
(2) to meet with danger