Có 1 kết quả:

yù nàn

1/1

yù nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to perish
(2) to be killed