Có 1 kết quả:

yù nàn zhě

1/1

yù nàn zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) victim
(2) fatality