Có 1 kết quả:

yóu yì huì

1/1

yóu yì huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) folk festival
(2) fair
(3) carnival