Có 1 kết quả:

yóu sǔn

1/1

yóu sǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

peregrine falcon