Có 1 kết quả:

yóu lí

1/1

yóu lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disassociate
(2) to drift away
(3) to leave (a collective)
(4) free (component)