Có 1 kết quả:

yùn dòng dìng lǜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

laws of motion (mechanics)