Có 1 kết quả:

yùn chóu wéi wò zhī zhōng , jué shèng qiān lǐ zhī wài

1/1

Từ điển Trung-Anh

a general planning in the seclusion of his tent is able to determine the outcome of the distant battle (idiom)