Có 1 kết quả:

biàn shēn

1/1

biàn shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

over the whole body

Một số bài thơ có sử dụng