Có 1 kết quả:

guò wǔ guān zhǎn liù jiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to cross five passes and slay six generals (idiom)
(2) fig. to surmount all difficulties (on the way to success)