Có 1 kết quả:

guò fèn jiǎn dān huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) oversimplification
(2) to oversimplify