Có 1 kết quả:

guò dōng

1/1

guò dōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get through the winter

Một số bài thơ có sử dụng