Có 1 kết quả:

guò shǎo

1/1

guò shǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) too few
(2) insufficient

Một số bài thơ có sử dụng