Có 1 kết quả:

guò shān chē

1/1

guò shān chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

roller coaster