Có 1 kết quả:

guò zhāo

1/1

guò zhāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fight
(2) to exchange blows