Có 1 kết quả:

guò mǐn fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

allergic reaction