Có 1 kết quả:

guò mǐn xìng fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) allergic reaction
(2) hypersensitive reaction
(3) anaphylaxis