Có 1 kết quả:

guò qì

1/1

guò qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) past one's prime
(2) has-been