Có 1 kết quả:

guò yǎng wù méi tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

peroxisome (type of organelle)