Có 1 kết quả:

guò lǜ zuǐ xiāng yān

1/1

Từ điển Trung-Anh

filter-tipped cigarette