Có 1 kết quả:

guò rè

1/1

guò rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to overheat (e.g. an economy)

Một số bài thơ có sử dụng