Có 1 kết quả:

guò mù

1/1

guò mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to look over

Một số bài thơ có sử dụng