Có 1 kết quả:

guò yìng

1/1

guò yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have perfect mastery of sth
(2) to be up to the mark