Có 1 kết quả:

guò chéng

1/1

guò chéng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quá trình

Từ điển Trung-Anh

(1) course of events
(2) process
(3) CL:個|个[ge4]