Có 1 kết quả:

guò chéng bǐ zhōng diǎn gèng měi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) The process is more beautiful than the outcome.
(2) It is better to travel hopefully than to arrive.