Có 1 kết quả:

guò jiér

1/1

guò jiér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) grudge
(2) strife
(3) good manners