Có 1 kết quả:

guò xì

1/1

guò xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely careful
(2) meticulous
(3) overattentive