Có 1 kết quả:

guò zài

1/1

guò zài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

overload