Có 1 kết quả:

guò liàng

1/1

guò liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) excess
(2) overdose