Có 1 kết quả:

è zǔ

1/1

è zǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop
(2) to contain
(3) to deter