Có 1 kết quả:

xiá qì

1/1

xiá qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cast away
(2) to reject
(3) to shun
(4) to desert one's post