Có 1 kết quả:

xiá xīn

1/1

xiá xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the wish to abandon or keep aloof
(2) the desire to live in retirement

Một số bài thơ có sử dụng