Có 1 kết quả:

xiá tiào

1/1

xiá tiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stretch one's sight as far as possible