Có 1 kết quả:

xiá fú

1/1

xiá fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) great and lasting happiness
(2) lasting blessings

Một số bài thơ có sử dụng