Có 1 kết quả:

xiá guǐ

1/1

xiá guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

long-established rules of conduct