Có 1 kết quả:

xiá ěr ㄒㄧㄚˊ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) near and far
(2) far and wide