Có 1 kết quả:

xiá ěr jiē zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

well-known far and near (idiom)