Có 1 kết quả:

xiá ěr

1/1

xiá ěr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) near and far
(2) far and wide

Một số bài thơ có sử dụng