Có 1 kết quả:

xiá líng

1/1

xiá líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) advanced age
(2) longevity
(3) long life

Một số bài thơ có sử dụng