Có 1 kết quả:

huáng lùn

1/1

huáng lùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) let alone
(2) not to mention