Có 1 kết quả:

dào bù shí yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. no one picks up lost articles in the street (idiom)
(2) fig. honesty prevails throughout society