Có 1 kết quả:

Dào guāng

1/1

Dào guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reign name of Qing emperor (1821-1850)