Có 1 kết quả:

dào bié

1/1

dào bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) leave taking
(2) to say goodbye

Một số bài thơ có sử dụng